تفاوت مجوزهای privileged و signature

مجوزهای privileged می‌توانند در هنگام نصب با معرفی خود به عنوان privileged و هم‌چنین با whitelist کردن مجوزهای نرم‌افزار خود این مجوزها را دریافت کنند.

اما برای گرفتن مجوزهای signature باید نرم‌افزار هنگام مراحل ساخت و signing با کلید platform امضا شود تا بخشی از سیستم به حساب بیاید و چون بقیه‌ی قسمت مرکزی اندروید با این کلید امضا شده اند، پس بخشی از سیستم‌ به حساب می‌آید و می‌تواند این مجوزها را دریافت کند.