اضافه‌کردن نام دامنه‌

برای اضافه کردن نام دامنه‌های مورد نظر خود می‌توانید قبل از آغاز فرآیند ساخت با تغییر فایل hosts در آدرس زیر دامنه‌های خود را اضافه کنید

android-root-directory/system/core/rootdir/etc