قفل‌کردن دوباره‌ bootloader

قفل‌کردن bootloader بعد از نصب‌کردن یک custom rom(مثل lineageos) چندان توصیه نمی‌شود زیرا ممکن است دستگاه soft brick یا hard brick شود

اما قفل‌کردن دوباره‌ی bootloader بعد نصب رام اصلی دستگاه مشکل ایجاد نمی‌کند

توصیه می‌شود درصورتی که می‌خواهید با یک رام سفارشی این کار را انجام دهید حتما ابتدا لینک‌های زیر را مورد مطالعه قراردهید.

soft and hard brick - kingoroot site
relock bootloader - reddit site