تغییر dns-servers

برای تغییر آدرس سرورها راه‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید برای دیدن انواع روش‌ها از سایت زیر دیدن کنید.

change dns servers

در این‌قسمت یکی از روش های فوق که تست شده است را آموزش میدهیم.

برای این‌منظور می‌توان از دو طریق عمل کرد : ۱) ایجاد تغییرات قبل از فرآیند ساخت ۲) ایجاد تغییرات در سیستم‌عامل نصب شده(دسترسی روت لازم است)

سیستم‌عامل مورد استفاده‌ی ما سیستم‌عامل lineage است.

روش اول : برای این‌کار ابتدا یک دایرکتوری در قسمتی از کدهای سیستم‌عامل مانند system/extras

یک فایل به نام userinit.sh در آن درست کنید و دستورات زیر را در آن وارد کنید.

#!/system/bin/sh

#change dns_server
iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j DNAT --to-destination <your dns-server ip:53>
iptables -t nat -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j DNAT --to-destination <your dns-server ip:53>

سپس در دایرکتوری devides/company-name/model-name در یکی از فایل‌های که با پسوند mk وجود دارند و در آن قسمتی به عنوان PRODUCT_COPY_FILES موجود است به انتهای فایل رفته و دستور زیر را وارد کنید.

#add startup-script
PRODUCT_COPY_FILES += \
  system/extras/<path to your inituser.sh file>:/system/xbin/userinit.sh

حال به دایرکتوری system/core/rootdir و فایل init.rc را باز کنید.

در انتهای قسمت on post-fs-data قبل از init_user0 دستورات زیر را وارد کنید.

copy /system/xbin/userinit.sh /data/local/userinit.sh
chmod 751 /data/local/userinit.sh
setenforce 0
start sysinit

سپس به انتهای فایل بروید و و این دستورات را وارد کنید

setenforce 0

service sysinit /system/bin/sysinit
  user root
  oneshot
  disabled
  seclabel u:r:sudaemon:s0

حال میتوانید به ساخت سیستم‌عامل بپردازید.

قبل از شروع فرآیند نصب به دایرکتوری out/target/product/model-name/system/xbin رفته و اطمینان حاصل کنید که فایل شما در آنجا قرار گرفته باشد و چنانچه نبود مشکل از فایل mk است که دستور را در جای درستی قرار نداده اید.

سپس میتوانید اقدام به نصب بر روی گوشی نمایید.