مفاهیم

در این بخش قصد داریم برخی از مفاهیم اولیه و مورد نیاز دانش توسعه‌ی سیستم‌عامل و ارتباط بین قسمت‌های مختلف آن را بیان کنیم