مشکلات

  • kvm

qemu-kvm را نصب کنید و دستورات زیر را اجرا کنید

chgrp kvm /dev/kvm 
sudo chown yourusername -R /dev/kvm
sudo usermod -a -G kvm yourusername
  • کمبود memory در emulator

emulator: WARNING: Increasing RAM size to 1GB

با استفاده از دستور زیر مقدار را می‌توانید مشخص کنید:

emulator -memory 1024
  • در صورت مشاهده Communication error with Jack server (52). Try 'jack-diagnose' از دستورهای زیر استفاده کنید.
prebuilts/sdk/tools/jack-admin stop-server 2>&1 > /dev/null
prebuilts/sdk/tools/jack-admin cleanup-server 2>&1 > /dev/null
prebuilts/sdk/tools/jack-admin start-server 2>&1 > /dev/null